Contact

Privacy

Verklaring inzake gegevensbescherming

Welkom op de webpagina's en het serviceportaal van de Westfalen-groep. Wij hechten bijzondere waarde aan het veilige en vertrouwelijke gebruik van uw gegevens, met inachtneming de wet bescherming persoonsgegevens. Op basis van deze eisen hebben we technische en organisatorische maatregelen  getroffen om te garanderen dat deze voorschriften in acht worden genomen.

In principe kunt u onze webpagina's ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Hiervoor moet u eventueel instellingen wijzigen in uw browser. De op deze webpagina's verzamelde gegevens worden uitsluitend voor de vermelde doeleinden verwerkt. Uw gegevens worden niet
doorgegeven aan derden, voor zover dit niet nodig is voor de vermelde doeleinden en uitsluitend indien u toestemming voor de doorgifte van uw gegevens hebt gegeven.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn details met betrekking tot persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon, zoals namen, adressen, telefoonnummers, e-mail- of IP-adressen.

Gegevensverzameling en -verwerking bij het bezoeken van de website

Wanneer deze webpagina's worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de
wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina's worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde "session cookies", die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina's wordt beperkt.

Analyse en statistieken

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het samenstellen van statistieken of het opstellen van analyses.

Recht op informatie

Volgens de wet bescherming persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid om informatie te ontvangen over de gegevens die bij de Westfalen-groep met betrekking tot uw persoon zijn opgeslagen, de herkomst van deze gegevens en hun gebruiksdoel. Graag werken we mee aan uw verzoek om informatie. Wij verzoeken u uw schriftelijke informatieverzoek te sturen aan onze gegevensbeschermingsfunctionaris (zie voor contactgegevens hieronder).

Rectificatie, verwijdering en bezwaar

Graag werken we mee aan uw verzoek om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens, tenzij dit niet mogelijk is op grond van wettelijke bewaartermijnen. Als het verwijderen van gegevens niet mogelijk

is, worden deze in plaats daarvan geblokkeerd. Bovendien worden de gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn opgeslagen regelmatig
automatisch verwijderd, indien de opslag niet meer nodig is voor de gebruiksdoeleinden van de gegevens en wettelijke bewaartermijnen de verwijdering niet in de weg staan.

Wijziging van de bepalingen

We behouden ons het recht voor om deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen. Een wijziging van deze verklaring inzake gegevensbescherming kan plaatsvinden om technische redenen
en op grond van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verzoeken u steeds de meest recente versie in acht te nemen.