Contact

Protadur® E 942 (Distikstofoxide), onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 942 (Distikstofoxide)

Nevenbestanddelen:

Vocht 500 vol.-ppm
Koolmonoxide 30 vol.-ppm
Stikstofoxide 10 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 12 x 50 l 50 l
Inhoud (kg) 37,5 450 37,5
Dampdruk (bar) 45 45 45

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: blauw (RAL 5010)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,851 1,512
1 kg 0,540 1,000 0,817
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,661 1,224 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 distikstofmonoxide 4.5 ; in stationaire tanks: distikstofmonoxide voor medicinale doeleinden, Protadur® E 942 ; in stalen cilinders en bundels: distikstofmonoxide 1.8, 2.5, 5.0, voor medicinale doeleinden en Protadur® E 942 ; optioneel met stijgbuis

De productie verloopt volgens de voorschriften van EG-richtlijn 178/2002/EG en voldoet aan de zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven conform EU-verordening 231/2012.

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,01 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 184,68 (-88,5) k (°C)
Verdampingswarmte 376,14 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1222,8 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,97 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,53
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,88 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0016 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 309,56 (36,4) k (°C)
Druk 72,45 bar
Dichtheid 452,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 182,3 (-90,9) k (°C)
Dampdruk 0,878 bar
Smeltwarmte 148,6 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Armaturen voor gasafname van fabrikanten die conform EU-richtlijn 1935/2004/EG op de markt worden gebracht. Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige