Contact

Productie

Voor de productie van levensmiddelengassen gelden de volgende regelingen:

de verordening 178/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vastlegging van de algemene beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese  voedselautoriteit en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheid (van 28 januari 2002). 

Deze verordening trad in februari 2002 gedeeltelijk in werking, in zijn geheel pas per 1 januari 2005. Zij is op alle punten bindend en geldt in iedere EU-lidstaat. Doel is de consument meer bescherming bieden, onder meer door de instelling van een Europese autoriteit voor voedselveiligheid.

Bijzonder relevant voor de levensmiddelen producerende en verwerkende industrie zijn de in hoofdstuk 2 ”Algemeen voedselrecht” opgenomen herzieningen: zo wordt in artikel 6 een risicoanalyse voorgeschreven waarvan de resultaten hun weerslag moeten vinden in de voedselproductie. Artikel 18 schrijft de traceerbaarheid van het levensmiddel voor, artikel 19 zijn terugroepbaarheid (recall).

Om de concrete omzetting van deze eerder abstracte wettelijke voorschriften te garanderen hebben EIGA en de Duitse Vereniging voor Industriegassen (IGV) ter omzetting van de verordening 178/2002/EG extra adviezen voor de productie van levensmiddelengassen opgesteld:

  • de ”code of practice voor het vullen van levensmiddelengassen“ voorziet bijvoorbeeld in controlemaatregelen volgens HACCP-concept (Hazard Analysis Critical Control Point) voor risicoanalyse en in batchkenmerkingen voor producttraceerbaarheid. Gedetailleerde hygiënemaatregelen voor tanks, cilinders, afsluiters en slangen en zelfs voor werkkleding van het vulpersoneel ronden de adviezen af.
  • de IGC DOC 125/04 (”Richtsnoer voor de distributie van gassen voor de inzet in levensmiddelen“) is de tegenhanger van de Duitse ”Code of Practice” voor Europa en vat alle, waar dan ook vermelde, relevante regelingen samen.